STT Tên hồ Thời gian quan trắc Thông số thiết kế Chỉ số quan trắc MN so với tk (m) Tỷ lệ Wtd/Wtk (%) Chi chú
Htk (m) Wtk (triệu m3) MNDBT (m) Hht (m) Wht (triệu m3) Q đến (m3/s) Q qua tràn (m3/s) Q phát điện (m3/s) Q đi (m3/s) Lượng mưa (mm)