Tổng quan số liệu mực nước ngày

Câp nhật
Click tên trạm để xem biểu đồ
Thấp nhất (m) Cao nhất (m) Hiện tại (m) Thay đổi (m)
(So với 60p trước)